ใช้แบบเรียน English Time ของ Oxford  ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ครอบคลุมเนื้อหาการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการออกเสียงด้วยระบบ Phonics ที่มีการจัดเนื้อหาให้เหมาะกับผู้เรียนวัย 7-12 ปี ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง

รายละเอียดคอร์ส

LEVEL1 : EOT101 – EOT103

LEVEL2 : EOT201 – EOT203

LEVEL3 : EOT301 – EOT303

LEVEL4 : EOT401 – EOT403

LEVEL5 : EOT501 – EOT503

LEVEL6 : EOT601 – EOT603