ป้ายโรงเรียนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและผ่านการประเมินคุณภาพภายใน มีความสำคัญอย่างไร ?

ท่านทราบหรือไม่ ? ป้ายโรงเรียนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและผ่านการประเมินคุณภาพภายใน มีความสำคัญอย่างไร ?
ป้ายสัญลักษณ์นี้ ติดไว้ที่หน้าโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อแสดงว่า “ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน” จึงเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องอาคาร สถานที่ ผู้บริหาร ครูหรือผู้สอน หลักสูตรและสถานที่ฝึกปฏิบัติพร้อมอุปกรณ์ ความจุนักเรียน การวัดและประเมินผล และการออกประกาศนียบัตร ด้วย ๑๒ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1. ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนเหมาะสมและใช้เป็นเครื่องชี้นำการดำเนินงานของโรงเรียนได้มี 3 ตัวชี้บ่งคือ
1.1 ปรัชญาของโรงเรียนมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับปรัชญาการจัดการศึกษาของชาติ สนองความต้องการของสังคมและมุ่งเน้นการสร้างค่าความนิยมที่ดีให้เกิดแก่ผู้เรียน
1.2 เป้าหมายของโรงเรียนมุ่งเน้นผลที่แท้จริงที่จะเกิดแก่ผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมทั้งเน้นประสิทธิภาพ ของการจัดการศึกษา
1.3 บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียนตรงกันและใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน
มาตรฐานที่ 2 หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ ท้องถิ่นและผู้เรียนมี 2 ตัวชี้บ่ง คือ
2.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้ทันต่อวิทยาการ เทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม/ท้องถิ่น และผู้เรียน
2.2 มีกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ มี 3 ตัวชี้บ่ง คือ
3.1 มีการวางแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้
3.3 มีการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อและเพียงพอกับผู้เรียน
มาตรฐานที่ 4 กระบวนการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตรงตามสภาพจริง มี 2 ตัวชี้บ่งคือ
4.1มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
4.2 มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 5 ครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอนและประพฤติตนเหมาะสมกับวิชาชีพครู มี 3 ตัวชี้บ่ง คือ
5.1 ครู/ผู้สอนมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอนและมีจำนวนเพียงพอ
5.2 ครู/ผู้สอนปฏิบัติตนสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
5.3ครู/ผู้สอนมีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับสูง มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ
6.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะตามเกณฑ์ประเมินผลการเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี 3 ตัวชี้บ่ง คือ
7.1 ผู้เรียนมีความสนใจมุ่งมั่นและกระตือรือร้นต่อการเรียน
7.2 ผู้เรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อน/ ครู/ผู้สอนและบุคลากรอื่นในโรงเรียน
7.3 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านจริยธรรม ซื่อสัตย์ ประหยัด และมีระเบียบวินัย
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารเป็นผู้นำระดับมืออาชีพ มี 2 ตัวบ่งชี้ คือ
8.1ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการ วิชาชีพ และการบริหารจัดการโรงเรียน
8.2 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
มาตรฐานที่ 9 ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้ คือ
9.1 โครงสร้างการบริหารชัดเจน เหมาะสมกับขนาดและหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน
9.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ
9.3 มีนวัตกรรม/เทคโนโลยีและระบบข้อมูล/สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ เหมาะสมกับการใช้งาน
9.4 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
9.5 มีการนิเทศ กำกับ และประเมินผลการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่ 10 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับหลักสูตรและเพียงพอต่อการใช้งาน มี 2 ตัวบ่งชี้คือ
10.1 อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประกอบ/สถานที่ฝึกปฏิบัติเพียงพอกับการใช้งานและเหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
10.2 บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 11 บริการและสวัสดิการที่จัดให้แก่ผู้เรียนทั่วถึงและเพียงพอ มี 2 ตัวบ่งชี้คือ
11.1 การจัด/บริการสุขาภิบาลถูกสุขลักษณะและอนามัย
11.2 มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสม
มาตรฐานที่ 12 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มี 1 ตัวบ่งชี้ คือ
12.1 มีการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนหรือองค์กรภายนอก

อ่านรายละเอียดจากลิงค์เพิ่มเติม
ทำไมโรงเรียนต้องทำประกันคุณภาพภายใน
http://www.nfe-opec.com/index.php…