หลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน (English OKPLUS Standard)

อัตราค่าเรียนและรายละเอียดอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน 
คอร์ส ชั่วโมง ราคา แบบเรียน
EOS101 30 4,900 650
EOS102 30 4,900
EOS201 30 4,900 650
EOS202 30 4,900
EOS203 30 4,900
EOS204 30 4,900 650

หนังสือเรียน


Interchange เป็นหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และชุดนี้เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4  ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ (listening speaking writing and reading)


 สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบระดับ  คุณจะสามารถ:
– ตั้งคำถามเพื่อให้การสนทนาเป็นธรรมชาติ มากยิ่งขึ้น
– ตอบคำถามนอกสถานการณ์ได้มากขึ้น
– มีทักษะการฟังดีขึ้น และเข้าใจการสนทนาที่เป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา
– กล่าวถึงเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น เข้าใจโครงสร้างภาษาที่เป็นสมมุติฐานได้
– เข้าใจการสนทนาระหว่างเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น สรุปเรื่องให้ชัดและเข้าใจง่ายได้