HSK สำคัญไฉน???

HSK ย่อมาจากตัวสะกดเสียงพินอินของคำว่า 汉语水平考试 “Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì” แปลว่า การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน  เป็นการสอบที่เป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ใครต้องสอบ HSK จัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ( รวมถึงชาวต่างชาติ  ชาวจีนโพ้นทะเล และชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย)  บางคนเรียกการสอบ HSK นี้ว่า “โทเฟลจีน” (汉语托福) เพื่อความเข้าใจง่าย               

ผลสอบ HSK จึงเป็นมาตรฐานที่รัฐบาลจีนรับรอง และเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาทั่วโลก  สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการยื่นสมัครเรียน  สมัครขอทุน  สมัครงาน  หรือใช้วัดระดับความรู้สำหรับตนเองได้

สนามสอบ HSK ปัจจุบันมีมากมาย ทั่วประเทศ เกือบทุกมหาวิทยาลัย และโรงเรียน ที่มีสถาบันขงจื้อ และสอนภาษาจีน จะมีจัดสอบปีละหลายครั้ง สามารถค้นหาข้อมูลช่วงเวลาสมัครทางอินเตอร์เนต และยังมีการสอบแบบ Online อีกด้วย คลิ๊กที่ลิงค์ เพื่อหาสนามสอบ  http://www.chinesetest.cn/goKdInfoOrPlan.do

ระดัับของ HSK  แบ่งเป็น 6 ระดับ

ระดับคำศัพท์คะแนนเต็มจำนวนข้อคะแนนผ่านเวลาสอบ
การฟัง
(100)
การอ่าน
(100)
การเขียน
(100)
HSK1150 คำ2002020-12040
HSK2300 คำ2003525-12055
HSK3600 คำ30040301018090
HSK41,200 คำ300454015180105
HSK52,400 คำ300454510180125
HSK65,000 คำ30050501180140

ค่าสมัครสอบ HSK

HSK ระดับ 1         500 บาท
HSK ระดับ 2         700 บาท
HSK ระดับ 3         900 บาท
HSK ระดับ 4      1,200 บาท

HSK ระดับ 5      1,600 บาท
HSK ระดับ 6      2,000 บาท