การผันเสียงวรรณยุกต์ 一 (yī/อี)

การผันเสียงวรรณยุกต์ 一 (yī/อี)

1.ออกเสียงวรรณยุกต์เสียง1 yī

สำหรับการนับเลข, การบอกลำดับ และอยู่ตัวเดียว
เช่น 一 yī หนึ่ง
第一 dì yī ที่หนึ่ง
一号 yī hào วันที่ 1

2.ออกเสียงวรรณยุกต์เสียง2 yí

เมื่อตัว 一 อยู่หน้าคำที่วรรณยุกต์เสียง4
เช่น 一次 yīcì หนึ่งครั้ง
一位 yī wèi หนึ่งท่าน
一共 yīgòng ทั้งหมด

3.ออกเสียงวรรณยุกต์เสียง4 yì

เมื่อตัว 一 อยู่หน้าคำที่มีวรรณยุกต์เสียง 1, 2 และ3
เช่น 一杯 yībēi หนึ่งแก้ว
一年 yī nián หนึ่งปี
一起 yīqǐ ด้วยกัน

4.ออกเสียงวรรณยุกต์เสียงเบา yi

เมื่อตัว 一 อยู่ระหว่างคำกิริยาซ้ำกันสองตัว
เช่น 看一看 Kàn yī kàn ดูสักนิด
画一画 huà yī huà วาดสักหน่อย
写一写 xiě yī xiě เขียนสักหน่อย

ป.ล. รูปการเขียนจะไม่เปลี่ยนรูป จะเปลี่ยน #แค่เสียง เท่านั้นนะคะ