คอร์สมาตรฐานสำหรับองค์กรนี้ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนทำงาน และพนักงานบริษัท เนื้อหาการเรียนการสอนมีการเพิ่มเติมและเน้นเฉพาะด้านมากขึ้นสำหรับนำไปใช้ในบริษัทและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐานได้ใช้ตำราเรียน “HANYU JIAOCHENG” จากมหาวิทยาลัยปักกิ่งซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาวต่างชาติโดยเฉพาะ หลักสูตรครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อเป็นการสนองตอบความต้องการของผู้เรียนภาษาจีนในประเทศไทย

หนังสือเรียน

ใช้หนังสือแบบเรียนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง“HANYU JIAOCHENG”เป็นแบบเรียนภาษาจีนที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในประเทศจีน

บทเรียน

เป็นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในประเทศจีนเพื่อเป็นประโยชน์แก่การฟัง พูด อ่าน และการเขียน

คำศัพท์

นอกจากคำศัพท์หลักในแต่ละบทเรียนแล้วยังมีคำศัพท์เสริมที่ สอดคล้องกับคำศัพท์หลักซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนคำศัพท์ได้ง่ายและเป็นกระบวนการ

คำอธิบายเพิ่มเติม

อธิบายประโยคและสำนวนที่ยากมีคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หัดอ่านออกเสียง

(เฉพาะ 6 บทแรกในพื้นฐานระดับ 1 ) มีการฝึกการออกเสียงพยัญชนะ สระ การประสมเสียง พร้อมการไล่ระดับเสียงวรรณยุกต์

บทฝึกสนทนา

จากประโยคพื้นฐานที่มีในบทเรียน นำมาโดยการฝึกให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญในการสร้างรูปประโยคใหม่และประยุต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ไวยากรณ์

มุ่งอธิบายเจาะจงในส่วนที่ยากและเป็นลักษณะพิเศษของภาษาจีนนอกจากนี้ยังมรบทสรุปไวยากรณ์ในบทททวนทุกบท ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจไวยากรณ์สำคัญในบทเรียนที่ผ่านมามากขึ้น

บทอ่าน

คำศัพท์และรูปประโยคที่เคยเรียนมาแล้ว จะปรากฏให้เห็นชัดอีกในบทอ่านเพื่อ เสริมการอ่าน และจะค่อยๆ บ่มเพาะความสามารถในการพูดและเขียน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะเสริมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ตัวอักษรจีน

ทุกท้ายบทเรียน จะมีตารางลำดับ การขีดเขียนตัวอักษรจีนของศัพท์ใหม่ทุกคำ ในกรณีคำศัพท์นั้นเป็นตัวย่อ (แบบใหม่) บทเรียนก็จะกำกับตัวเต็ม (แบบเก่า)ไว้ด้วย

บทเสริม

นอกจากนี้บทเรียนแล้ว ยังมีบทเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ ภาพสังคมของประเทศจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเรียน