คอร์สมาตรฐานสำหรับองค์กรนี้ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนทำงาน และพนักงานบริษัท เนื้อหาการเรียนการสอนมีการเพิ่มเติมและเน้นเฉพาะด้านมากขึ้นสำหรับนำไปใช้ในบริษัทและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ซึ่งออกแบบโดยผู้เชียวชาญในการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียนที่ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นให้ได้ผลดีในระยะยาว และใช้งานได้จริง

หนังสือเรียน

หนังสือเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ ชุดนี้ เป็นหนังสือต้นฉบับจากญี่ปุ่น
มีคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด และเน้นการสนทนาจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ มีตัวละครดำเนินเรื่องราวอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ รูปประโยค สำนวนและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีแบบฝึกหัด เพื่อทดสอบความเข้าใจ ทั้งทางด้านไวยากรณ์และการฟังจับใจความเหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง และรักความก้าวหน้าในการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพราะหนังสือชุดนี้จะเป็น พื้นฐานที่ดี เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับสูงขึ้นต่อไป

เนื้อหาการเรียน

คอร์สที่ 1
ฝึกออกเสียง อักษรฮิรางานะและคำศัพท์ ฝึกเรียงเป็นประโยค เนื้อหามี 5 บท เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การทักทายแนะนำตัว การบอกตำแหน่งสิ่งขิง การบอกเวลา วัน เดือน ปี การใช้ กิริยาไปมา

คอร์สที่ 2
ฝึกฝนการใช้โครงสร้างประโยคหลักมาแต่งประโยคใหม่ด้วยตนเอง สอดแทรกการฝึก และจดจำชุดอักษรคาตาคะนะ

คอร์สที่ 3 ขึ้นไป
แต่ละคอร์สเรียน 5 บทเรียนใหม่ พร้อมสอดแทรกไวยากรณ์ อยู่ในวิธีการเรียงประโยคเพื่อสนทนา เสริมด้วยการจำอักษรคันจิ ด้วยเทคนิคแยกและประกอบอักษรและนำมาผูกโยงเป็นเรื่องราวเพื่อให้สนุกและจำได้ง่าย

จบ 5 คอร์สแรก
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ใน 25 เรื่อง (บทเรียน) และอ่าน เขียน อักษรฮิรางานะ คาตาคะนะและรู้คันจิ 150 ตัว