หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก จัดเตรียมขึ้นสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ขวบ การปูพื้นฐานภาษาจีนให้กับเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กผ่านการเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เด็กซึมซัมภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ขั้นต่อ ๆ ไปในอนาคต โดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรม

หลักสูตรการเรียนละวิธีการสอน

1. หลักสูตรนี้ใช้วิธีการ “เรียนรู้ผ่านการเล่น” เช่น ร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทาน กิจกรรมกลุ่ม เป็นต้น
2. สอนโดยคุณครูผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็ก ผู้ซึ่งมีความเข้าใจธรรมชาติของเด็กสามารถสื่อสารกับเด็กได้เป็นอย่างดี
3. มีสื่อการสอนสร้างสรรค์ประกอบการสอน ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและจดจำสิ่งที่เรียนรู้แล้วได้เป็นอย่างดี
4. เน้นการเรียนการสอนเป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ระดับจะมีการทดสอบทักษะการ ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของเด็ก

เนื้อหาการเรียน

1. ฝึกทักษะการฟัง เช่น การฟังนิทาน ฟังคำสั่งง่าย ๆ แล้วปฏิบัติตามได้
2. ฝึกฝนทักษะการพูด โดยใช้คำหรือประโยคง่าย ๆ สนทนา ทักทาย กล่าวคำอำลา ได้
3. เรียนรู้ทักษะการฟังและการพูดผ่านเพลง บทกลอน นิทานหรือเกมส์ เป็นต้น
4. ฝึกฝนทักษะการอ่าน โดยสามารถอ่านคำศัพท์พื้นฐานง่าย ๆ ได้