ใช้ตำราเรียนชุด  汉语教程HANYU JIAOCHENG” ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสอนภาษาจีนให้กับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ หลักสูตรครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย มีการอธิบายไวยากรณ์เจาะจงในส่วนที่ยากและเป็นลักษณะพิเศษของภาษาจีน  แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะเสริมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาภาษาจีน  โดยครูผู้สอนสามารถสอดแทรกวัฒนธรรม และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีนไปพร้อมบทเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจภาษาจีนอย่างลึกซึ้งและเพลิดเพลินกับการเรียน มีระยะเวลาเรียนดังนี้

chinese-books

รายละเอียดคอร์ส

Basic Level                150 ชั่วโมง     5 คอร์ส   คือ  COS101 – COS105

Intermediate Level       150 ชั่วโมง     5 คอร์ส   คือ  COS201 – COS205

Advance Level           210 ชั่วโมง     7 คอร์ส   คือ  COS301 – COS307