หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับเด็กในวัย 7-12 ปี โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ใช้หนังสือเรียน“เพื่อนภาษาจีน” ที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวันเสริมด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจต่อการเรียนภาษาจีน เช่น การร้องเพลง การเล่นเกมส์ การเล่านิทาน เป็นต้น

รายละเอียดคอร์ส

Level 1  COT101-COT103

Level 2  COT201-COT203

Level 3  COT301-COT303

Level 4  COT401-COT403

Level 5  COT501-COT503

Level 6  COT601-COT603

รูปแบบการเรียน

1. ฝึกฝนทักษะการฟัง เช่น การฟังสั่งง่าย ๆ แล้วปฏิบัติตามได้ การฟังประวัติความเป็นมาของอักษรจีน นิทาน เป็นต้น
2. ฝึกฝนทักษะการพูด สนทนาโดยใช้คำหรือประโยคง่าย ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การกล่าวทักทาย กล่าวอำลา แนะนำตนเอง เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัว เพื่อนสิ่งต่าง ๆใกล้ตัว เป็นต้น
3. เรียนรู้ทักษะการฟัง และหารพูดผ่านเพลง บทกลอน นิทานหรือการเล่นเกมส์ เป็นต้น
4. ฝึกฝนทักษะการอ่าน โดยสามารถอ่านคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
5. เรียนรู้ทักษะการเขียนฝึกเขียนเส้นพื้นฐานของอักษรจีน ส่วนประกอบของอักษรจีนส่วนประกอบของอักษรจีนและการเขียนอักษรจีนอย่างถูกต้อง
6. มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ในวัยเดียวกันและกับคุณครูผ่านกิจกรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ