ภาษาอังกฤษถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการฟื้นฟูพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมชาติตะวันตก เพื่อใช้ในการทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาอย่างเต็มที่ มีการทบทวนเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และได้ฝึกสนทนากับเจ้าของภาษาโดยตรง ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกความกล้าในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ

รายละเอียดคอร์ส

EOS101 – 102   ระดับพื้นฐาน 2 คอร์ส (60 ชั่วโมง)
EOS201 – 205   ระดับต้น 5 คอร์ส        (150 ชั่วโมง)
EOS301 – 305   ระดับกลาง 5 คอร์ส     (150 ชั่วโมง)
EOS401 – 404   ระดับสูง 4 คอร์ส         (120 ชั่วโมง)

หนังสือเรียน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบระดับ  คุณจะสามารถ:

– ตั้งคำถามเพื่อให้การสนทนาเป็นธรรมชาติ มากยิ่งขึ้น
– ตอบคำถามนอกสถานการณ์ได้มากขึ้น
– มีทักษะการฟังดีขึ้น และเข้าใจการสนทนาที่เป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษา
– กล่าวถึงเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้น เข้าใจโครงสร้างภาษาที่เป็นสมมุติฐานได้
– เข้าใจการสนทนาระหว่างเจ้าของภาษาได้ดีขึ้น สรุปเรื่องให้ชัดและเข้าใจง่ายได้