ใช้แบบเรียนมินนะโนะ นิฮงโกะ (Minna  no  Nihongo) ซึ่งเป็นแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงเนื้อหา เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งในครั้งนี้มุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ และปรับเปลี่ยนคำศัพท์รวมถึงสถานการณ์ให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังคงรักษาโครงสร้างของแบบ เรียนที่ “ศึกษาได้ง่าย สอนได้ง่าย” เอาไว้ นอกจากนั้นยังเพิ่มแบบฝึก และแบบฝึกท้ายบทให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่น ได้ฝึกทำความเข้าใจสถานการณ์ด้วยตัวเอง ไม่ใช่การฝึกฝนโดยทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียว จึงมีภาพประกอบจำนวนมาก

รายละเอียดคอร์สเรียน

Basic Level                     (150 ชั่วโมง)     5 คอร์ส   คือ  JOS101 – JOS105

Intermediate Level       (210 ชั่วโมง)     7 คอร์ส   คือ  JOS201 – JOS207

Advance Level               (240 ชั่วโมง)     8คอร์ส   คือ  JOS301 – JOS308