ภาษาอังกฤษมาตรฐาน (English OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาอังกฤษถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการฟื้นฟูพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมชาติตะวันตก เพื่อใช้ในการทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…