ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับองค์กรและบริษัท

หลักสูตรภาษจีนมาตรฐานสำหรับองค์กรนี้ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนทำงาน และพนักงานบริษัท เนื้อหาการเรียนการสอนมีการเพิ่มเติมและเน้นเฉพาะด้านมากขึ้นสำหรับนำไปใช้ในบริษัทและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

ภาษาจีนสูตรเด็ก (Chinese OKPLUS Teen)

หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในวัย 7-12 ปี โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ตำราเรียนเด็ก ของโรงเรียนอนุตตรศาสตร์ …

ภาษาจีนเด็กเล็ก (Chinese OKPLUS Kid)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก จัดเตรียมขึ้นสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ขวบ การปูพื้นฐานภาษาจีนให้กับเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กผ่านการเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เด็กซึมซัมภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ขั้นต่อ ๆ ไปในอนาคต…

ภาษาจีนมาตรฐาน (Chinese OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน หรือ หลักสูตร Hnyu Jiaocheng ครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะเสริมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ …