• Slide 04
  • Slide03
  • slide-02
  • Slide 01

โรงเรียนอนุตตรศาสตร์ (OK Plus) เป็นโรงเรียนสอนภาษาของคนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

OK Plus ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยให้คนไทยได้เรียนภาษาต่างประเทศที่มีคุณภาพ และผู้เรียนของทาง OK Plus
ทุกคนต้องสามารถนำความรู้ด้านภาษาที่เรียนไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้อง

เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของการเรียนการสอน OK Plus ได้คัดเลือกอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความสามารถ
มีทักษะการสอนและเข้าใจอุปสรรคการเรียนภาษาของคนไทย มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน
เน้นการสอนสดทุกห้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าใจเนื้อหาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ OK Plus
ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนากับอาจารย์เจ้าของภาษาได้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความมั่นใจในการพูดภาษาต่างประเทศ

การสอนของ OK Plus ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเรียนการสอน แต่ยังมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาในเรียนภาษาของคนไทย ให้สามารถใช้งานได้จริง
ดังนั้นทุกหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน ไปจนถึงภาษาระดับสูงเพื่อใช้ศึกษาต่อต่างประเทศ

ภาษาจีนมาตรฐาน (Chinese OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน หรือ หลักสูตร Hnyu Jiaocheng ครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งเนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย แบบฝึกหัดมีรูปแบบที่หลากหลาย โดยจะเสริมหลักไวยากรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ …

ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน (Japanese OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เป็นของสมาคมมูลนิธิฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคโพ้นทะเล (Association for Overseas Techinical Scholarship: AOTS ) )ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเชียวชาญในการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ต้องการศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ…

ภาษาอังกฤษมาตรฐาน (English OKPLUS Standard)

หลักสูตรภาษาอังกฤษถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการฟื้นฟูพื้นฐานภาษาอังกฤษ และเรียนรู้วัฒนธรรมชาติตะวันตก เพื่อใช้ในการทำงาน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น…

ภาษาจีนเด็กเล็ก (Chinese OKPLUS Kid)

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก จัดเตรียมขึ้นสำหรับเด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ขวบ การปูพื้นฐานภาษาจีนให้กับเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กผ่านการเล่นและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้เด็กซึมซัมภาษาจีนเพื่อการเรียนรู้ขั้นต่อ ๆ ไปในอนาคต…

ภาษาจีนสูตรเด็ก (Chinese OKPLUS Teen)

หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับเด็ก เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในวัย 7-12 ปี โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยใช้ตำราเรียนเด็ก ของโรงเรียนอนุตตรศาสตร์ …

ภาษาจีนมาตรฐานสำหรับองค์กรและบริษัท

หลักสูตรภาษจีนมาตรฐานสำหรับองค์กรนี้ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลุ่มคนทำงาน และพนักงานบริษัท เนื้อหาการเรียนการสอนมีการเพิ่มเติมและเน้นเฉพาะด้านมากขึ้นสำหรับนำไปใช้ในบริษัทและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

Show Buttons
Hide Buttons